Algemene Voorwaarden Heere advocaten

1. Heere advocaten is een handelsnaam van Heere c.s. Advocaten B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Heere advocaten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. Niet alleen Heere advocaten, maar ook alle personen – zowel zij die op enigerlei wijze aan Heere advocaten zijn verbonden als ook derden – die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Heere advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, worden volledig uitgesloten.

3. Iedere aansprakelijkheid van Heere advocaten is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak geeft (geven), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook geen dekking biedt, zal de aansprakelijkheid van Heere advocaten beperkt zijn tot het terzake de opdracht door Heere advocaten aan de cliënt gefactureerde en door dient daadwerkelijk aan Heere advocaten betaalde bedrag aan honorarium.

4. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgevers worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Heere advocaten gegeven opdrachten de bevoegdheid van Heere advocaten in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Heere advocaten voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.

5. Verstrekte opdrachten worden door Heere advocaten uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

6. De kosten van uitvoering van de opdracht door Heere advocaten omvatten het honorarium, kantoorkosten en de verschotten. Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die Heere advocaten ten behoeve van de opdrachtgever betaalt (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels). Kantoorkosten worden forfaitair berekend op 5% van het honorarium. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

7. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken wordt het honorarium bepaald aan de hand van de door de betreffende advocaat bestede tijd en het voor hem/haar voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Het uurtarief wordt door Heere advocaten bepaald en maximaal jaarlijks gewijzigd.

8. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien een declaratie, of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Heere advocaten haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. Heere advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

9. Heere advocaten archiveert dossiers en de zich daarin bevindende documenten gedurende tien jaar na sluiting van het dossier. Na ommekomst van deze termijn is Heere advocaten gerechtigd om het dossier en de documenten zonder voorafgaande waarschuwing te vernietigen.

10. Op de rechtsverhouding tussen Heere advocaten en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de rechtbank Rotterdam. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. Indien Heere advocaten als eisende partij optreedt, heeft zij de optie het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.

download PDF: Algemene Voorwaarden Heere