disfunctioneren

Arbeidsovereenkomsten

De meeste mensen denken bij het begrip arbeidsovereenkomst aan een paar velletjes papier met afspraken en handtekeningen eronder. In werkelijkheid is er al sprake van een arbeidsovereenkomst als er voor een persoon de verplichting bestaat om voor een ander gedurende enige tijd arbeid te verrichten tegen betaling van loon. Een arbeidsovereenkomst kan dus al ontstaan zonder dat er een letter op papier is gezet. Staat er niets op papier dan gelden de wettelijke voorschriften over opzegtermijnen, duur van de arbeidsovereenkomst en vakantiedagen. Natuurlijk is een schriftelijke arbeidsovereenkomst is de praktijk wel handig om het bestaan van de verbintenis te bewijzen. Voor werkgevers vormt een schriftelijke arbeidsovereenkomst de gelegenheid om de wettelijke rechten van de werknemer enigszins in te perken of uit te breiden.

wat moet er in een arbeidsovereenkomst staan?

In een arbeidsovereenkomst is gewoonlijk in elk geval geregeld voor welke duur de arbeidsovereenkomst wordt gesloten: bepaalde tijd of onbepaalde tijd. De hoogte van het loon en het aantal werkuren per week staan bijna altijd standaard in het contract genoemd. Verder kunnen er bepalingen in staan die gaan over geheimhouding, concurrentie, relaties en bedrijfsmiddelen. Afhankelijk van de specifieke situatie van het bedrijf is het nuttig hier bepalingen over op te nemen. Het is handig om in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat de werkgever het recht geeft om de arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Hoewel hier slechts spaarzaam gebruik van mag worden gemaakt en na afweging van de wederzijdse belangen, kan een dergelijk beding goed van pas komen.

Als het de bedoeling is van de werkgever om overwerk niet uit te betalen of alleen als daarvoor uitdrukkelijk de opdracht wordt gegeven, is het handig om dit in de arbeidsovereenkomst vast te leggen. Een werkgever die bepaalde bedrijfsmiddelen ter beschikking stelt aan de werknemers doet er goed aan om eventuele beperkingen inzake het gebruik op te nemen in de arbeidsovereenkomst.

wetswijzigingen

Invoering van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid per 1 januari 2015 maakt het noodzakellijk bestaande arbeidsovereenkomsten eens opnieuw onder de loep te nemen. Met name voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gaat er het nodige veranderen. Automatisch verlengen van de 3 arbeidsovereenkomsten in een periode van 3 jaar kan tot onaangename verrassingen leiden, nu de maximale duur van de 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd bij wet is verkort tot 2 jaar. Ook kan er in bepaalde tijd contracten alleen nog onder zeer beperkte voorwaarden een concurrentiebeding worden opgenomen.

Laatste nieuws