ontslag van statutair directeur

Ambtenarenrecht

Voor werknemers die werkzaam zijn in dienst van de overheid geldt het ambtenarenrecht dat diverse specifieke regels kent. Naast de Ambtenarenwet en de Algemene wet Bestuursrecht, zijn de regels die voor ambtenaren gelden met name te vinden in verschillende rechtspositieregelingen. Diverse sectoren binnen de overheid kennen hun eigen rechtspositieregeling. Naast de grotere rechtspositieregelingen zoals de ARAR en de CAR-UWO, voor Rijksambtenaren en Gemeenteambtenaren, bestaan er rechtspositieregelingen voor ambtenaren in dienst van bijvoorbeeld Waterschappen, Politie en Defensie.

Een belangrijk aspect van het ambtenarenrecht, betreft de formele gevolgen van handelingen van de werkgever. De werkgever in het ambtenarenrecht, “het bevoegd gezag”, kan schriftelijke besluiten nemen die de rechtspositie van de ambtenaar beïnvloeden. Een ambtenaar die het met zo’n besluit niet eens is, dient binnen de bezwaartermijn actie te ondernemen om het besluit aan te vechten. Wordt er niet tijdig bezwaar gemaakt, dan is de kans om het besluit van tafel te krijgen door bezwaar of beroep verkeken. Besluiten van het bevoegd gezag kunnen diverse onderwerpen betreffen, zoals schorsing, ontslag of disciplinaire maatregelen. Maar ook ogenschijnlijk neutrale besluiten, zoals besluiten omtrent beoordeling, de aanstelling of de hoogte van het salaris kunnen vast komen te staan als er niet tijdig bezwaar wordt gemaakt tegen het besluit en dit kan op een later moment gevolgen hebben voor de rechtspositie van de betrokken ambtenaar. In sommige gevallen kan ook het niet-handelen van de werkgever als een besluit worden aangemerkt, waartegen een bezwaar kan worden gericht. Ambtenaren dienen zich hiervan bewust te zijn en goed op te letten of er sprake is van een besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt.

Ambtenaren kunnen daarnaast te maken krijgen met kwesties rondom integriteit. Van ambtenaren, die toch als het visitekaartje van de overheid hebben te gelden, wordt verwacht dat zij zich niet inlaten met fraude, correct omgaan met vertrouwelijke informatie en zich ook in sociaal opzicht onkreukbaar gedragen.  De eisen die op dit gebied aan ambtenaren worden gesteld, gaan verder dan die gelden voor gewone werknemers. Ook privégedragingen kunnen als plichtsverzuim worden aangemerkt. Een integriteitskwestie kan dan ook al spoedig leiden tot disciplinaire maatregelen en in het uiterste geval tot beëindiging van de aanstelling door strafontslag.

In gevallen waarin de gedragingen van de ambtenaar niet als plichtsverzuim zijn aan te merken, maar wel tot een onwerkbare situatie leiden, kan er ontslag op andere gronden worden verleend. Als daar aanleiding voor is, kan er in plaats daarvan een vertrekregeling worden gesloten. In recente jurisprudentie is een eigen formule ontwikkeld waarmee een extra vergoeding kan worden berekend om het aandeel van het bestuursorgaan in het ontstaan van de verstoorde arbeidsverhouding te compenseren; de CRvB-formule.

Naast een WW-uitkering kan een ambtenaar na de beëindiging van zijn dienstverband aanspraak hebben op een bovenwettelijke uitkering. De bovenwettelijke uitkering overbrugt gewoonlijk het “gat” tussen WW-uitkering en het salaris gedeeltelijk. Of er aanspraak is op een bovenwettelijke uitkering, hangt af van de omstandigheden waaronder het dienstverband is geëindigd en de eventuele afspraken die tussen partijen zijn gemaakt. Hoewel er in het kader van het beëindigen van een aanstelling sprake kan zijn van een financiële regeling, gelden de uitgangspunten voor beëindigingsvergoedingen uit het reguliere arbeidsrecht niet onverkort voor ambtenaren. Wel is er recent de Centrale Raad voor Beroep-formule (de CRvB-formule), de ambtelijke tegenhanger voor de kantonrechtersformule.

Wordt er geprocedeerd over ambtenarenrecht dan komt men niet bij de civiele rechter maar bij de bestuursrechter uit. Dat betekent dat er ook andere procesrechtelijke regels aan de orde zijn.

Optreden in zaken tussen het bevoegd gezag en ambtenaren vraagt dus om specifieke kennis van alle aspecten va het ambtenarenrecht. Heere advocaten treedt regelmatig op in zaken waar ambtenaren bij betrokken zijn. Wij kunnen u adviseren in kwesties zoals aanstelling, functiebeschrijving en -waardering, beloning, nevenwerkzaamheden, vakantie en verlof, dienstongeval, beroepsziekte en beroepsincident, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, reorganisatie, grondrechten van de ambtenaar, orde- en disciplinaire maatregelen en ontslagrecht van ambtenaren. Heere advocaten voert regelmatig procedures in ambtenarenzaken: bezwaar, beroep en zo nodig hoger beroep.

Laatste nieuws